Elijah the Prophet sung Saturday night at Rabbi Nachman

naanaach
  • Http://naanaach.blogspot.com זמירות למוצאי שבת קודש פרשת ויחי התחלת שובבים. אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש אשר קנא לשם האל, איש בשר שלום על יד יקותיאל, איש גש ויכפר על בני ישראל. איש דורות שנים עשר ראו עיניו, איש הנקרא בעל שער בסמניו, איש ואזור עור אזור במתניו. איש זעף על עובדי חמנים, איש חש ונשבע מהיות גשמי מעונים, איש טל ומטר עצר שלש שנים. איש יצא למצוא לנפשו נחת, איש כלכלוהו העורבים, ולא מת לשחת, איש למענו נתברכו כד וצפחת. איש מוסריו הקשיבו כמהים, איש נענה באש משמי גבוהים, איש סחו אחריו יי הוא האלהים. איש עתיר להשתלח משמי ערבות, איש פקיד על כל בשורות טובות, איש ציר נאמן להשיב לב בנים על אבות. איש קרא קנא קנאתי ליי בתפארה, איש רכב על סוסי אש בסערה, איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה. איש תשבי תצילנו מפי אריות, תבשרנו בשורות טובות, תשמחנו בנים על אבות, במוצאי שבתות. איש תשבי על שמו נקרא, תצליחנו על ידו בתורה, תשמיענו מפיו בשורה טובה במהרה, תוציאנו מאפלה לאורה. אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שנתן לו שלום, והחזיר לו שלום יי יברך את עמו בשלום. ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יי הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
  • Rate: rate 240ad5b9b413aa7346a1 rate 240ad5b9b413aa7346a1 rate 240ad5b9b413aa7346a1 rate 240ad5b9b413aa7346a1 rate 240ad5b9b413aa7346a1
  • (1 Votes) icon star icon star icon star icon star icon star 
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!

Related Videos

Comments

User Videos