זאת התורה אדם כי ימות באהל

naanaach
  • http://naanaach.blogspot.com ב"ה השיר מפרשת חקת יט:יד זאת התורה אדם כי ימות (אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו עליה)... יט:יט והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים וטהר בערב. השיר עשיתי ב"ה בדירת ובעזרת חבירי היקר שמעון רפפורט נ"י. נ נח נחמ נחמן מאומן
  • Rate: rate 4208b2677a084f5d7456 rate 4208b2677a084f5d7456 rate 4208b2677a084f5d7456 rate 4208b2677a084f5d7456 rate 4208b2677a084f5d7456
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!